Mýtické myslenie: Mýtické myslenie: definícia, charakteristika a príklady

Co je to mýtické myšlení

Mýtické myslenie je forma uvažovania, ktorá je v ľudských spoločnostiach prítomná už od staroveku. Zahŕňa používanie mýtov, legiend a folklóru na vysvetlenie prírodných javov alebo pochopenie sveta okolo nás.

Tento typ myslenia možno považovať za spôsob výkladu reality, ktorý sa líši od vedeckého alebo racionálneho myslenia a často sa opiera o intuíciu, symboliku a metaforu. Štúdium mýtického myslenia môže poskytnúť cenné poznatky o tom, ako ľudia vnímajú svoje okolie a vytvárajú zmysel svojho života.

Prostredníctvom skúmania charakteristík a zručností spojených s mýtickým uvažovaním môžeme hlbšie pochopiť, prečo určité presvedčenia v modernej spoločnosti pretrvávajú napriek protichodným dôkazom alebo vedeckým vysvetleniam. V tomto článku sa budeme zaoberať definíciou mýtického myslenia, preskúmame jeho kľúčové vlastnosti a schopnosti a ponúkneme príklady z rôznych kultúr, aby sme ilustrovali jeho trvalý vplyv na ľudské myslenie.

Obsah
 1. Čo je mýtické myslenie?
  1. Fázy procesu tohto uvažovania
 2. Charakteristiky a zručnosti mýtického uvažovania
  1. Cvičenia na tréning a posilnenie rozvoja mýtického myslenia
 3. Príklady mýtického myslenia

Čo je mýtické myslenie?

Mýtické myslenie označuje proces uvažovania, ktorý je založený skôr na mýtoch a legendách než na faktoch a dôkazoch. Tento typ myslenia sa často vyznačuje vierou v nadprirodzené alebo magické sily, ako aj nedostatkom zručností kritického myslenia.

Príklady mýtického myslenia možno nájsť v mnohých kultúrach na celom svete vrátane príbehov o bohoch a bohyniach, mýtov o stvorení sveta a príbehov o hrdinoch a príšerách.

Pochopenie fáz tohto procesu uvažovania nám môže pomôcť lepšie porozumieť tomu, ako ľudia prostredníctvom týchto rozprávaní chápu zmysel svojho sveta.

Fázy procesu tohto uvažovania

Proces mýtického uvažovania možno rozdeliť na jednotlivé fázy, ktoré načrtávajú priebeh tohto typu uvažovania.

Prvou fázou je kognitívny vývoj, v ktorom sa na základe pozorovania a skúseností formuje chápanie sveta a jeho fungovania zo strany jednotlivca. Keď sa stretáva s novými javmi, začína identifikovať zákonitosti a vytvára si rámec na interpretáciu svojho okolia.

Druhým štádiom je analytický prístup, v ktorom jednotlivci využívajú svoje vytvorené rámce na analýzu zložitých situácií a vyvodzujú závery na základe logiky a rozumu. Táto fáza si vyžaduje hlboké pochopenie príčinno-následných vzťahov a schopnosti kritického myslenia na odhaľovanie skrytých významov alebo súvislostí medzi zdanlivo nesúvisiacimi udalosťami.

Treťou fázou je tvorivé skúmanie, pri ktorom jednotlivci využívajú svoje analytické zručnosti na vytváranie nových príbehov alebo mýtov, ktoré vysvetľujú svet okolo nich spôsobom, ktorý dáva zmysel v rámci ich vytvoreného rámca.

A napokon intuitívny skok nastáva vtedy, keď jednotlivci zábleskom vhľadu alebo intuície vytvárajú spojenia medzi zdanlivo nesúvisiacimi myšlienkami alebo udalosťami. Tieto skoky sa často ťažko vysvetľujú, ale môžu viesť k prelomu v chápaní a k novým poznatkom o povahe reality.

Proces mýtického myslenia zahŕňa etapy postupujúce od kognitívneho vývoja cez analytický prístup, tvorivé skúmanie a nakoniec intuitívne skoky. Každá fáza nadväzuje na predchádzajúcu, čo vedie k väčšej hĺbke pochopenia, keď jednotlivci skúmajú tajomstvá svojho sveta cez mýtickú optiku.

Rozpoznaním týchto fáz v našich vlastných procesoch uvažovania môžeme lepšie pochopiť, ako sú mýty konštruované, a získať prehľad o našich vlastných presvedčeniach o povahe reality.

Charakteristiky a zručnosti mýtického uvažovania

Táto podtéma sa zaoberá charakteristikami a zručnosťami osoby, ktorá využíva mýtické uvažovanie.

Na ďalšie posilnenie rozvoja tohto typu myslenia človeka existujú rôzne cvičenia, ktoré možno praktizovať.

Cieľom týchto cvičení je vyvolať a rozšíriť predstavivosť človeka, ako aj podporiť hlbšie uvažovanie o význame mýtov a legiend.

Cvičenia na tréning a posilnenie rozvoja mýtického myslenia

Na zlepšenie schopností mýtického myslenia je potrebné zapájať sa do rôznych cvičení. Tieto cvičenia môžu jednotlivcom pomôcť rozvíjať ich predstavivosť a tvorivé schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie a interpretáciu mýtov a legiend.

Medzi príklady cvičení, ktoré môžu zlepšiť mýtické myslenie, patria napr:

 • Imaginatívna hra zahŕňa vytvorenie fiktívneho sveta, v ktorom postavy navzájom komunikujú pomocou svojej predstavivosti. Toto cvičenie umožňuje jednotlivcom skúmať rôzne scenáre a rozvíjať svoju kreativitu vymýšľaním nových príbehov alebo situácií.
 • Tvorivé písanie je ďalšie cvičenie, ktoré pomáha jednotlivcom vyjadriť sa prostredníctvom rozprávania príbehov. Vytváraním vlastných príbehov môžu rozvíjať svoju schopnosť interpretovať symboly a pochopiť ich hlbší význam.
 • Výtvarné umenie je tiež účinným spôsobom posilňovania mýtického myslenia, pretože umožňuje jednotlivcom tvorivo sa vyjadrovať prostredníctvom obrazov namiesto slov.
 • Symbolická interpretácia zahŕňa analýzu bežných symbolov vyskytujúcich sa v mýtoch a legendách, ako sú draci alebo jednorožci, ktoré predstavujú špecifické významy alebo myšlienky.
 • A napokon, hry na hranie rolí poskytujú jednotlivcom príležitosť ponoriť sa do fiktívneho sveta, v ktorom môžu hrať rôzne scenáre ako postavy z mýtov alebo legiend.

Všetky tieto cvičenia podporujú schopnosti kritického myslenia potrebné na pochopenie zložitosti mýtického myslenia.

Príklady mýtického myslenia

Pokiaľ ide o fenomén mýtického myslenia, ktorý možno pozorovať v rôznych oblastiach ľudského života a kultúry, príkladov je veľa. Kultúrne interpretácie, historické legendy, náboženské presvedčenia, folklórne príbehy a nadprirodzené javy sú len niekoľkými príkladmi, ktoré patria do tejto kategórie.

Jedným z príkladov mýtického myslenia môže byť viera v Yetiho alebo Sasquatcha v niektorých komunitách v Severnej Amerike. Napriek nedostatku vedeckých dôkazov potvrdzujúcich jeho existenciu mnohí ľudia naďalej veria v tohto tvora vďaka rôznym príbehom a pozorovaniam, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu.

Ďalším príkladom sú mytologické bytosti, ktoré sa vyskytujú v starogréckej mytológii, ako napríklad Medúza alebo Cerberus. Verilo sa, že tieto tvory majú nadprirodzenú moc, ktorá sa často využívala na symbolické účely. Napríklad Medúza bola známa svojou schopnosťou premeniť každého, kto sa na ňu pozrel, na kameň; táto sila symbolizovala nebezpečenstvo žiadostivosti a sexuality.

Takéto mýtické bytosti slúžili ľuďom ako spôsob, ako vysvetliť prírodné javy alebo tvorivým spôsobom vyjadriť svoje obavy či túžby. Celkovo tieto príklady ukazujú, ako mýtické myslenie zohrávalo v dejinách významnú úlohu a ako dodnes formuje naše chápanie sveta okolo nás.

Príklady mýtického mysleniaCharakteristika
Viera v YetihoZaložená skôr na anekdotických dôkazoch ako na vedeckých dôkazoch
Stvorenia zo starogréckej mytológieSymbolické znázornenie prírodných javov alebo ľudských emócií
Legendy a folklórne príbehyOdovzdávané z generácie na generáciu s rôznym stupňom presnosti
Náboženské presvedčeniaZakorenené skôr vo viere než v empirických dôkazoch
Nadprirodzené udalostiNevysvetliteľné udalosti pripisované nadprirodzeným silám

Další zajímavosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Go up