Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod

1.1 Tieto zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú informácie o tom, ako spoločnosť druhymysleni.win, IČO: 05831865, so sídlom Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10 (ďalej len "správca"), používa na svojich webových stránkach https://druhymysleni.win/ (ďalej len "webové stránky") súbory cookie a technológie podobné súborom cookie, ako aj informácie o tom, ako správca spracúva vaše osobné údaje ako dotknutej osoby. Konkrétne vám tieto podmienky poskytujú informácie o tom, na aké účely Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, v akom rozsahu sú vaše osobné údaje spracúvané (t. j. aké osobné údaje sú spracúvané), na akom právnom základe je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať vaše údaje (plnenie zmluvy, oprávnený záujem, plnenie zákonnej povinnosti, súhlas, iný právny základ) a ako dlho ich bude Prevádzkovateľ spracúvať.

1.2. Tieto Podmienky obsahujú aj informácie o tom, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov a ako ich môžete uplatniť voči Prevádzkovateľovi.

2. Používanie súborov cookie

2.1. Čo sú to súbory cookie?

Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré do vášho prehliadača odosiela webová stránka, ktorú navštívite. Súbory cookie umožňujú správcovi rozlišovať vás od ostatných používateľov webovej lokality a efektívnejšie zaznamenávať informácie o vašej návšteve a správaní na webovej lokalite. Súbory cookie nijako nepoškodzujú vaše zariadenie ani jeho softvér. Ako používateľ môžete používanie súborov cookie vo svojom prehliadači zakázať alebo obmedziť.

Správca používa súbory cookie na mnohé účely, medzi ktoré patrí zabezpečenie fungovania základných funkcií Webovej lokality, ukladanie vášho preferovaného jazyka, analýza návštevnosti s cieľom zlepšiť Webovú lokalitu a na marketingové účely. Viac informácií o účeloch, na ktoré používame konkrétne súbory cookie, nájdete v tomto odseku.

2.2. Aké typy súborov cookie existujú?

Súbory cookie možno rozdeliť do niekoľkých kategórií.

  • Základné a sekundárne ("podstatné" a "nepodstatné") súbory cookie: Základné súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používajú sa na to, aby správca mohol poskytovať služby, ktoré umožňujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie sa automaticky ukladajú do vášho počítača alebo iného zariadenia, keď pristupujete na Stránku alebo vykonávate niektorú z možných činností na Stránke. Sekundárne súbory cookie sú tie súbory cookie, ktoré nespadajú pod definíciu primárnych súborov cookie. Sú to teda tie súbory cookie, ktoré nám umožňujú analyzovať vaše správanie na Webovej lokalite alebo vám zobrazovať reklamy.
  • Dlhodobé a dočasné ("trvalé" a "relácie") súbory cookie: dlhodobé súbory cookie sa ukladajú vo vašom prehliadači na určitý čas (v závislosti od vášho prehliadača a nastavení súborov cookie), t. j. kým ich z prehliadača nevymažete. Dočasné súbory cookie sa ukladajú len počas otvorenia prehliadača a potom sa vymažú.
  • Súbory cookie prvej strany a súbory cookie tretej strany: súbory cookie prvej strany sú súbory cookie, ktoré do vášho zariadenia ukladá priamo doména webovej lokality. Súbory cookie tretích strán sú súbory cookie tretích strán, ktoré do vášho zariadenia umiestňujú webové domény tretích strán, najčastejšie reklamné systémy alebo sociálne siete.

2.3. Aké súbory cookie používa správca?

Správca používa na Webovej lokalite nasledujúce kategórie súborov cookie:

  • Základné súbory cookie: ktoré sú potrebné na fungovanie Webovej lokality a poskytovanie služieb.
  • Štatistické súbory cookie: ktoré sa používajú na určenie toho, ako návštevníci používajú Webovú lokalitu.
  • Marketingové súbory cookie: ktoré sa používajú na zobrazovanie reklám relevantných pre návštevníka Webovej lokality a ktoré sú hodnotnejšie pre tretie strany. Ide teda najmä o súbory cookie tretích strán.

Právne predpisy umožňujú prevádzkovateľovi ukladať do vášho zariadenia základné súbory cookie, t. j. tie, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie Webovej lokality, bez vášho súhlasu. V prípade ostatných typov súborov cookie sa vyžaduje váš súhlas, ktorý udeľujete prostredníctvom nastavenia prehliadača na používanie súborov cookie. Svoj súhlas môžete odvolať alebo zmeniť nastavenia súborov cookie nastavením preferencií vo vašom prehliadači.

Tento postup je v súlade s Odporúčaním o spracúvaní súborov cookie a podobných prostriedkov sledovania z 25. mája 2018, ktoré vydal Úrad na ochranu osobných údajov 22. mája 2018.

A. Základné ("základné") súbory cookie

Základné súbory cookie používa správca na umožnenie správneho používania webovej lokality tým, že zabezpečuje jej základné funkcie, ako je navigácia na stránke alebo časti webovej lokality zabezpečené prihlásením.

Správca používa základné súbory cookie, ktoré používa Google Tag Manager na zabezpečenie fungovania Webovej lokality. Správca používa tieto súbory cookie z dôvodu svojho oprávneného záujmu na fungovaní webovej lokality a prostredníctvom týchto súborov cookie sa spracúva len vaša IP adresa, a to len na dobu platnosti potrebnú na zabezpečenie fungovania zobrazenej webovej lokality.

B. Štatistické súbory cookie

Štatistické súbory cookie používa najmä služba Google Analytics a tiež GA Audiences.

Služba Google Analytics používa súbory cookie na analýzu spôsobu používania webovej lokality s cieľom zlepšiť jej fungovanie. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené spoločnosťou Google, Inc. a uložené na serveroch spoločnosti Google, Inc. Všetky takto získané údaje budú spracované anonymne.

Údaje sú určené výlučne na účely vyhodnotenia používania webovej lokality na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zlepšiť fungovanie webovej lokality. Anonymita je zaručená tým, že spoločnosť Google, Inc. nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Žiadne iné osobné údaje, ako napríklad e-mail, meno alebo telefónne číslo, nebudú odosielané spoločnosti Google, Inc.

Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google Inc. používa štatistické súbory cookie, nájdete na stránke https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

C. Marketingové súbory cookie

Marketingové súbory cookie sa používajú na mapovanie návštevníkov na webovej lokalite. Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám relevantných pre jednotlivých používateľov a na ich odovzdávanie prevádzkovateľom reklamy. Sú preto cenné najmä pre zahraničných inzerentov. Na tieto účely správca využíva najmä služby Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing a DoubleClick.

Prevádzkovateľ používa tieto súbory cookie na základe právneho základu, ktorým je váš súhlas. Tento súhlas môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača, aby ste zabránili zhromažďovaniu údajov o vás. Informácie o konkrétnych nastaveniach vášho prehliadača nájdete na týchto adresách:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/

Google Chrome: https://support.google.com/

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/

Opera: https://help.opera.com

Safari: https://support.apple.com/

3. Aké sú vaše práva?

Vzhľadom na skutočnosť, že Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, máte práva, o ktorých by vás chcel Prevádzkovateľ v tejto časti informovať. Všetky svoje práva môžete uplatniť u Prevádzkovateľa akýmkoľvek spôsobom, ktorý vám vyhovuje a ktorý Prevádzkovateľovi umožní overiť, že ste to skutočne vy, kto podáva žiadosť (čo umožní overiť vašu totožnosť), a Prevádzkovateľ urobí všetko pre to, aby vám vyhovel. Aby vám však Správca mohol čo najlepšie vyhovieť, požiadal by vás, aby ste svoje práva uplatnili písomne na adrese:

druhymysleni.win, IČO: 05831865, Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

alebo na túto e-mailovú adresu: info@druhymysleni.win.

Aby sa predišlo pochybnostiam, v prípade súborov cookie možno vyššie uvedené práva uplatniť prostredníctvom nastavení webových prehliadačov, ktorých postup nájdete tu:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/

Google Chrome: https://support.google.com/

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/

Opera: https://help.opera.com

Safari: https://support.apple.com/

3.1. Právo na prístup

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás Prevádzkovateľ spracúva, a zároveň právo na informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúva, ako dlho, na aké účely ich spracúva, komu ich poskytuje a či ich používa na automatizované rozhodovanie (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje).

Vo všeobecnosti platí, že kópia vašich osobných údajov vám môže byť zaslaná na základe vašej žiadosti. Prevádzkovateľ vám poskytne kópiu vašich osobných údajov bezplatne. Iba v prípade, že ide o viac kópií, bude Prevádzkovateľ oprávnený účtovať vám za ich poskytnutie potrebný poplatok.

3.2. Právo na opravu

Ak zistíte, že Prevádzkovateľ o vás spracúva neúplné alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na to, aby Prevádzkovateľ vaše osobné údaje opravil alebo doplnil, ak to vyžaduje účel spracúvania osobných údajov.

3.3. Právo na vymazanie

Máte tiež právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás Prevádzkovateľ uchováva a spracúva. Aby ste mohli požiadať o vymazanie, musí byť uvedený jeden z nasledujúcich dôvodov:

Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracúvané;

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje nezákonne;

ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli vaše osobné údaje spracúvané, a Prevádzkovateľ nemá žiadne iné oprávnenie (právny titul) na ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov;

namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu (napr. zasielanie obchodných oznámení);

namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe svojho oprávneného záujmu, a ak je Prevádzkovateľ schopný preukázať, že jeho oprávnený záujem prevažuje nad vaším právom na výmaz;

existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý si vyžaduje vymazanie týchto osobných údajov;

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dieťaťa bez súhlasu rodičov.

Prevádzkovateľ vás chce informovať, že môžu nastať situácie, keď vaše osobné údaje nebude možné vymazať na základe vášho odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na základe vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. Ide najmä o prípady, keď je prevádzkovateľ povinný spracúvať vaše osobné údaje na základe zákona. V prípade, že táto situácia nastane, Prevádzkovateľ vás bude informovať o dôvode, na základe ktorého nie je možné vaše osobné údaje vymazať.

3.4. Právo na obmedzenie spracúvania

V prípadoch, keď sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom sú nepresné, máte právo požiadať Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov na dobu potrebnú na overenie presnosti vašich osobných údajov a ich prípadnú opravu.

Toto právo máte aj v nasledujúcich prípadoch:

spracúvanie vašich osobných údajov Prevádzkovateľom je nezákonné, ale neželáte si, aby boli vaše osobné údaje vymazané;

Prevádzkovateľ už nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, na ktorý boli spracúvané, ale vy trváte na tom, aby Prevádzkovateľ spracúval (najmä uchovával) vaše osobné údaje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich právnych nárokov;

ste vzniesli námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, pričom v takom prípade bude obmedzenie spracúvania platné po dobu potrebnú na určenie, či oprávnený záujem Prevádzkovateľa prevažuje nad vaším právom na to, aby sa vaše osobné údaje ďalej nespracúvali.

3.5. Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti tomuto spracúvaniu, na základe čoho Prevádzkovateľ posúdi, či je skutočne v jeho oprávnenom záujme spracúvať vaše osobné údaje na daný účel, alebo či vaše právo na to, aby sa vaše osobné údaje ďalej nespracúvali, prevažuje nad vaším právom na to, aby sa vaše osobné údaje nespracúvali.

3.6. Právo podať sťažnosť

Ak sú podľa vás všetky vyššie uvedené práva nedostatočné alebo ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom porušuje vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu. Sťažnosť môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý je k dispozícii na adrese https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.

4. Účinnosť

Tieto Podmienky sú účinné od 07.02.2024.

Go up