Podmínky ochrany soukromí

1. Úvod

1.1. Tyto Podmínky ochrany soukromí Vám poskytují informace o tom, jak společnost druhymysleni.win, IČ: 05831865, se sídlem Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10 (dále jen „Správce“), na svých webových stránkách https://druhymysleni.win/ (dále jen „Web“) používá cookies a technologie obdobné cookies a dále zde naleznete informace o tom, jak Správce zpracovává osobní údaje o Vás jakožto o subjektu údajů. Konkrétně Vám tyto Podmínky poskytují informace o tom, za jakými účely Správce zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. osobní údaje jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládá Správce právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný právní důvod) a po jakou dobu je bude zpracovávat.

1.2. Tyto Podmínky dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči Správci můžete uplatnit.

2. Použití souborů cookies

2.1. Co to jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies Vás může Správce odlišit od jiných uživatelů Webu, a účinněji si zaznamenat informace o Vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve Vašem prohlížeči.

Správce používá soubory cookies pro mnoho účelů, kterými jsou zajištění fungování základních funkcí Webu, uložení preferovaného jazyka, analyzování návštěvnosti s cílem zlepšování Webu i pro marketingové účely. Za jakými účely používáme konkrétní cookies, se blíže dozvíte v odst.

2.2. Jaké typy cookies existují?

Cookies můžeme členit do několika kategorií.

  • Základní a druhotné („Essential“ a „Non-essential“) cookies: Základní cookies jsou cookies nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce. Základní cookies umožňují navigaci na stránkách a slouží k tomu, aby Správce mohl poskytovat služby, které umožňují provoz těchto stránek. Tyto soubory cookies jsou automaticky umístěny na Vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu. Druhotné cookies jsou ty cookies, na které nedopadá definice základních cookies. Jedná se tedy o ty soubory cookies, které umožňují analyzovat Vaše chování na Webu, anebo Vám zobrazovat reklamy.
  • Dlouhodobé a dočasné („Persistent“ a „Session“) cookies: Dlouhodobé cookies jsou ukládány ve Vašem prohlížeči po stanovenou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a cookies), tedy dokud je z Vašeho prohlížeče nevymažete. Dočasné cookies jsou ukládány pouze dokud máte otevřen Váš prohlížeč a poté jsou vymazány.
  • Cookies první strany a třetí strany („First party“ a „Third party“ cookies): Cookies první strany jsou soubory cookies umístěné ve Vašem zařízení přímo doménou Webu. Cookies třetí strany na Vaše zařízení umístí webové domény třetích stran, nejčastěji reklamních systémů či sociálních sítí.

2.3. Jaké soubory cookies používá Správce?

Správce na Webu používá tyto kategorie souborů cookies:

  • Základní cookies: které jsou nutné pro fungování Webu a poskytování služeb.
  • Statistické cookies: které jsou používány pro zjišťování, jak návštěvník Web využívá.
  • Marketingové cookies: které jsou používány na zobrazování reklam relevantních pro daného návštěvníka webu a které jsou hodnotnější pro třetí strany. Jedná se tedy zejména o cookies třetí strany.

Právní řád správci umožňuje ukládat na Vašem zařízení základní cookies, tedy ty, které jsou nezbytné pro fungování Webu, i bez Vašeho souhlasu. Pro ostatní typy cookies je potřebný Váš souhlas, který pro užívání souborů cookies dáváte prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Prostřednictvím nastavení Vašich preferencí ve Vašem prohlížeči můžete Váš souhlas odvolat, případně nastavení cookies změnit.

Tento postup je v souladu s Doporučením zpracování cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 2018, který dne 22. 5. 2018 vydal Úřad pro ochranu osobních údajů.

A. Základní („Essential) cookies

Základní cookies správce používá proto, aby umožnil správné použití Webu zajištěním jeho základních funkcí jako je navigace stránek, anebo části Webu zabezpečené loginem.

Správce používá základní cookies využívané službou Google Tag Manager, a to za účelem zajištění fungování webových stránek. Správce tyto soubory užívá z titulu oprávněného zájmu na fungování webu, přičemž prostřednictvím těchto cookies je zpracovávána pouze Vaše IP adresa a pouze po expirační dobu nezbytnou k zajištění fungování zobrazené webové stránky.

B. Statistické cookies

Statistické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics a dále službou GA Audiences.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.

Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek, a to na základě oprávněného zájmu správce na zlepšování fungování webu. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje jako například email, jméno či telefonní číslo.

Více informací o tom, jak Google Inc. používá statistické cookies, naleznete zde https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

C. Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich předání reklamním provozovatelům. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely správce užívá zejména služby Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing a služby DoubleClick.

Správce využívá tyto soubory cookies na základě právního titulu, kterým je Váš souhlas. Tento souhlas můžete odmítnout v nastavení Vašeho prohlížeče, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz

Google Chrome: https://support.google.com/

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/

Opera: https://help.opera.com

Safari: https://support.apple.com/

3. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že Správce o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých by Vás Správce rád v této sekci informoval. Veškerá svá práva můžete u Správce uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že Správce skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a Správce se Vám bude snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Aby ale Správce byl schopen Vám vyhovět co nejlépe, chtěl by Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese:

druhymysleni.win, IČ: 05831865, Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

nebo na emailové adrese: info@druhymysleni.win

Pro vyloučení pochybností, v případě cookies lze výše uvedená práva uplatnit prostřednictvím nastavení webových prohlížečů, přičemž postup naleznete zde:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz

Google Chrome: https://support.google.com/

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/

Opera: https://help.opera.com

Safari: https://support.apple.com/

3.1. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Správce zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňuje a jestli je používá k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů. Kopii Vašich osobních údajů Vám Správce poskytne bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, Správce si po Vás dovolí požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

3.2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás Správce zpracovává neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby Správce Vaše osobní údaje opravil nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, aby je doplnil.

3.3. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Správce o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

Vaše osobní údaje zpracovává Správce protiprávně;

odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a Správce nemá žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;

vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);

vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává na základě svého oprávněného zájmu, a pokud je Správce schopen prokázat, že jeho oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;

existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

Správce zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.

Správce si Vás dovoluje upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po Správci zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Vás Správce bude informovat o důvodu, na jehož základě nemohou být Vaše osobní údaje vymazány.

3.4. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem jsou chybné, máte právo požadovat, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

zpracování Vašich osobních údajů Správce je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;

Správce již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým je zpracovával, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Správcem pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;

Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda oprávněný zájem Správce převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

3.5. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje Správce zpracovává na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě Správce posoudí, zda je skutečně v jeho oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat, nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

3.6. Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Správce porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktů na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.

4.Účinnost

Tyto Podmínky jsou účinné od 07.02.2024.

Go up