Mytické myšlení: Mytické myšlení: definice, charakteristiky a příklady

Co je to mýtické myšlení

Mytické myšlení je forma uvažování, která se v lidských společnostech objevuje již od starověku. Zahrnuje používání mýtů, legend a folklóru k vysvětlení přírodních jevů nebo pochopení světa kolem nás.

Tento typ myšlení lze považovat za způsob výkladu reality, který se liší od vědeckého nebo racionálního myšlení a často se opírá o intuici, symboliku a metaforu. Studium mýtického myšlení může poskytnout cenné poznatky o tom, jak lidé vnímají své okolí a konstruují smysl svého života.

Prostřednictvím zkoumání charakteristik a dovedností spojených s mytickým uvažováním můžeme hlouběji porozumět tomu, proč v moderní společnosti stále přetrvávají určitá přesvědčení, přestože jsou v rozporu s důkazy nebo vědeckými vysvětleními. V tomto článku se budeme zabývat definicí mytického myšlení, prozkoumáme jeho klíčové rysy a schopnosti a nabídneme příklady z různých kultur, abychom ilustrovali jeho trvalý vliv na lidské myšlení.

Obsah
 1. Co je to mýtické myšlení?
  1. Fáze procesu tohoto uvažování
 2. Charakteristiky a dovednosti člověka uvažujícího mýticky
  1. Cvičení k tréninku a posílení rozvoje mýtického myšlení
 3. Příklady mýtického myšlení

Co je to mýtické myšlení?

Mytické myšlení označuje proces uvažování, který je založen spíše na mýtech a legendách než na faktech a důkazech. Tento typ myšlení se často vyznačuje vírou v nadpřirozené nebo magické síly a také nedostatkem dovedností kritického myšlení.

Příklady mýtického myšlení lze nalézt v mnoha kulturách po celém světě, včetně příběhů o bozích a bohyních, mýtů o stvoření a příběhů o hrdinech a příšerách.

Pochopení fází tohoto procesu uvažování nám může pomoci lépe porozumět tomu, jak lidé prostřednictvím těchto vyprávění chápou smysl svého světa.

Fáze procesu tohoto uvažování

Proces mýtického uvažování lze rozdělit do jednotlivých fází, které nastiňují průběh tohoto typu uvažování.

První fází je kognitivní vývoj, kdy se na základě pozorování a zkušeností utváří jedincovo chápání světa a jeho fungování. Jak se setkává s novými jevy, začíná rozpoznávat zákonitosti a vytváří si rámec pro interpretaci svého okolí.

Druhou fází je analytický přístup, kdy jedinci využívají své vytvořené rámce k analýze složitých situací a vyvozují závěry na základě logiky a rozumu. Tato fáze vyžaduje hluboké porozumění vztahům příčiny a následku a dovednosti kritického myšlení, které umožňují odhalit skryté významy nebo souvislosti mezi zdánlivě nesouvisejícími událostmi.

Třetí fází je tvůrčí zkoumání, kdy jedinci využívají své analytické dovednosti k vytváření nových vyprávění nebo mýtů, které vysvětlují svět kolem nich způsobem, jenž dává smysl v rámci jejich vytvořeného rámce.

A konečně intuitivní skoky nastávají, když jedinci zábleskem vhledu nebo intuice vytvoří spojení mezi zdánlivě nesouvisejícími myšlenkami nebo událostmi. Tyto skoky je často obtížné vysvětlit, ale mohou vést k průlomu v chápání a novému vhledu do podstaty reality.

Proces mytického myšlení zahrnuje postupné fáze od kognitivního vývoje přes analytický přístup, tvůrčí zkoumání a nakonec intuitivní skoky. Každá fáze navazuje na předchozí a vede k větší hloubce porozumění, protože jedinci zkoumají tajemství svého světa mýtickou optikou.

Rozpoznáním těchto fází v našich vlastních procesech uvažování můžeme lépe pochopit, jak jsou mýty konstruovány, a získat vhled do našich vlastních přesvědčení o povaze reality.

Charakteristiky a dovednosti člověka uvažujícího mýticky

Toto podtéma se zabývá charakteristikami a dovednostmi člověka, který využívá mýtické uvažování.

K dalšímu rozvoji tohoto typu myšlení člověka slouží různá cvičení, která lze praktikovat.

Tato cvičení mají za cíl zpochybnit a rozšířit představivost člověka a také ho povzbudit k hlubšímu zamyšlení nad významem mýtů a legend.

Cvičení k tréninku a posílení rozvoje mýtického myšlení

Ke zlepšení schopností mytického myšlení je nutné zapojit se do různých cvičení. Tato cvičení mohou jednotlivcům pomoci rozvíjet jejich představivost a tvůrčí schopnosti, které jsou nezbytné pro pochopení a interpretaci mýtů a legend.

Mezi příklady cvičení, která mohou zlepšit mytické myšlení, patří např:

 • Imaginativní hra spočívá ve vytváření fiktivního světa, v němž postavy vzájemně komunikují pomocí své představivosti. Toto cvičení umožňuje jednotlivcům zkoumat různé scénáře a rozvíjet svou kreativitu vymýšlením nových příběhů nebo situací.
 • Tvůrčí psaní je dalším cvičením, které pomáhá jedincům vyjádřit se prostřednictvím vyprávění příběhů. Vytvářením vlastních příběhů mohou rozvíjet svou schopnost interpretovat symboly a chápat jejich hlubší význam.
 • Výtvarné umění je také účinným způsobem, jak posílit mytické myšlení, protože umožňuje jedincům tvořivě se vyjadřovat prostřednictvím obrazů namísto slov.
 • Symbolická interpretace zahrnuje analýzu běžných symbolů, které se vyskytují v mýtech a legendách, jako jsou draci nebo jednorožci, a které představují konkrétní významy nebo myšlenky.
 • A konečně, hry na hrdiny poskytují jednotlivcům příležitost ponořit se do fiktivního světa, kde mohou hrát různé scénáře jako postavy z mýtů nebo legend.

Všechna tato cvičení podporují dovednosti kritického myšlení, které jsou nezbytné pro pochopení složitosti mýtického myšlení.

Příklady mýtického myšlení

Příklady mýtického myšlení

Pokud jde o fenomén mýtického myšlení, který lze pozorovat v různých oblastech lidského života a kultury, příkladů je mnoho. Kulturní interpretace, historické legendy, náboženská přesvědčení, folklórní příběhy a nadpřirozené jevy jsou jen některé příklady, které spadají do této kategorie.

Jedním z příkladů mýtického myšlení může být víra v Yettiho neboli sněžného muže mezi některými komunitami v Severní Americe. Navzdory nedostatku vědeckých důkazů potvrzujících jeho existenci mnoho lidí v tohoto tvora stále věří díky různým příběhům a pozorováním předávaným z generace na generaci.

Dalším příkladem jsou mytologická stvoření vyskytující se ve staré řecké mytologii, jako je Medúza nebo Cerberus. O těchto tvorech se věřilo, že mají nadpřirozenou moc, která se často používala k symbolickým účelům. Například Medúza byla známá svou schopností proměnit v kámen každého, kdo se na ni podíval; tato síla symbolizovala nebezpečí chtíče a sexuality.

Taková mýtická stvoření sloužila lidem jako způsob, jak vysvětlit přírodní jevy nebo tvůrčím způsobem vyjádřit své obavy či touhy. Celkově tyto příklady ukazují, jak významnou roli hrálo mýtické myšlení v průběhu dějin a jak dodnes formuje naše chápání světa kolem nás.

Příklady mýtického myšleníCharakteristika
Víra v YettihoSpíše na základě anekdotických důkazů než na základě vědeckých poznatků
Starověké řecké mytologické bytostiSymbolické znázornění přírodních jevů nebo lidských emocí
Legendy a lidové pověstiPředávané z generace na generaci s různou mírou přesnosti
Náboženská víraKořeny spíše ve víře než v empirických důkazech
Nadpřirozené událostiNevysvětlitelné události připisované nadpřirozeným silám

Další zajímavosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Go up