Iracionálne myslenie: Definícia, charakteristiky a príklady

Co je to iracionální myšlení

Iracionálne myslenie je typ myslenia, ktoré sa odchyľuje od racionality, logiky a rozumu. Zahŕňa rozhodovanie alebo vytváranie presvedčení na základe emócií, predsudkov, stereotypov, povier alebo iných neevidentných faktorov. Tento typ myslenia môže viesť k chybným záverom, chybným úsudkom a iracionálnemu správaniu, ktoré môže mať negatívne dôsledky pre jednotlivca a celú spoločnosť.

Pochopenie iracionálneho myslenia je nevyhnutné pre psychológov, filozofov, pedagógov, tvorcov politík a všetkých, ktorí sa zaujímajú o ľudské poznanie a správanie. Analýzou jeho definície, charakteristík a príkladov môžeme získať prehľad o tom, ako funguje naša myseľ a prečo sa niekedy rozhodujeme iracionálne.

Tento článok poskytuje prehľad toho, čo znamená iracionálne myslenie v kontexte psychológie, a rozoberá niektoré kľúčové vlastnosti jednotlivcov, ktorí vykazujú tento typ uvažovania. Okrem toho uvedie príklady z reálneho života, ktoré pomôžu ilustrovať, ako sa ľudia môžu stať obeťami iracionálneho myslenia v každodennom živote.

Obsah
 1. Čo je iracionálne myslenie?
  1. Fázy procesu v tomto uvažovaní
 2. Charakteristiky a schopnosti osoby s iracionálnym uvažovaním
  1. Cvičenia a aktivity na prevenciu rozvoja iracionálneho myslenia
 3. Príklady iracionálneho myslenia

Čo je iracionálne myslenie?

Proces iracionálneho myslenia možno rozdeliť do niekoľkých fáz, z ktorých každá sa vyznačuje špecifickými charakteristikami. Tieto fázy môžu zahŕňať:

 • Nepružné myslenie.
 • Emocionálne uvažovanie.
 • Selektívna pozornosť voči dôkazom.

Na lepšie pochopenie konceptu iracionálneho myslenia je dôležité preskúmať tieto jednotlivé fázy a to, ako prispievajú k chybnému uvažovaniu.

Fázy procesu v tomto uvažovaní

V priebehu procesu iracionálneho myslenia možno identifikovať odlišné fázy, v ktorých zohrávajú významnú úlohu chybné uvažovanie a kognitívne predsudky.

Prvou fázou je včasná identifikácia, keď si jednotlivci uvedomujú svoje iracionálne myšlienky a emócie. Môže to byť náročné, pretože iracionálne myslenie sa často zdá byť prirodzené a automatické. Rozpoznaním vzorcov negatívnych myšlienkových procesov alebo emocionálnych reakcií však môžu jednotlivci začať chápať, kedy prežívajú iracionálne myšlienky.

Druhá fáza zahŕňa kognitívne skreslenia, čo sú chybné spôsoby myslenia, ktoré vedú k nepresnému vnímaniu reality. Príkladom je čierno-biele myslenie (vnímanie situácií ako všetko dobré alebo všetko zlé), katastrofizácia (predstavovanie si najhoršieho scenára) a personalizácia (presvedčenie, že všetko sa točí okolo seba). Tieto skreslené myšlienky ďalej posilňujú iracionálne presvedčenia a emócie.

V boji proti tejto fáze môžu jednotlivcom pomôcť intervencie, ako je kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), ktorá pomáha spochybniť tieto kognitívne skreslenia a nahradiť ich racionálnejšími perspektívami. Je dôležité poznamenať, že zmena hlboko zakorenených myšlienkových vzorcov si vyžaduje čas a trpezlivosť, ale realizácia dlhodobej zmeny môže viesť k zdravšej duševnej pohode.

Charakteristiky a schopnosti osoby s iracionálnym uvažovaním

Schopnosť predchádzať rozvoju iracionálneho myslenia je kľúčová zručnosť, ktorú možno zlepšiť pomocou rôznych cvičení a aktivít.

Osoby, ktoré majú schopnosť identifikovať a spochybňovať svoje iracionálne myšlienky, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať lepšie rozhodovacie schopnosti.

Okrem toho sú schopní udržiavať zdravšie vzťahy s inými ľuďmi a zároveň zažívajú nižšiu úroveň stresu a úzkosti.

Cvičenia a aktivity na prevenciu rozvoja iracionálneho myslenia

Zapájanie sa do cielených kognitívno-behaviorálnych cvičení a aktivít zameraných na uvedomovanie si môže účinne zmierniť vznik iracionálnych vzorcov myslenia. Cieľom týchto intervencií je reštrukturalizovať kognitívne procesy človeka a podporiť logické uvažovanie a zároveň znížiť negatívne sebavedomie a emocionálnu tieseň.

Tu je niekoľko príkladov cvičení a aktivít, ktoré môžu pomôcť predchádzať vzniku iracionálneho myslenia:

 1. Kognitívna reštrukturalizácia: Ide o identifikáciu negatívnych myšlienok, spochybnenie ich správnosti a ich nahradenie pozitívnejšími a realistickejšími.
 2. Praktiky všímavosti: Tieto techniky povzbudzujú jednotlivcov, aby sa sústredili na prítomný okamih, pozorovali svoje myšlienky bez posudzovania a pestovali si pocit vnútorného pokoja.
 3. Cvičenia logického uvažovania: Tieto aktivity zahŕňajú precvičovanie zručností kritického myslenia, ako je hodnotenie dôkazov, vyvodzovanie záverov a analýza argumentov.
 4. Techniky pozitívnej afirmácie: Ide o opakovanie pozitívnych výrokov o sebe samom s cieľom neutralizovať negatívne sebavedomie a podporiť sebadôveru.

Zaradením týchto stratégií do každodenného života sa jednotlivci môžu lepšie pripraviť na identifikáciu a boj proti iracionálnym myšlienkovým vzorcom skôr, ako sa z nich stanú zakorenené návyky.

Příklady iracionálního myšlení

Príklady iracionálneho myslenia

Príklady iracionálneho myslenia môžu ilustrovať, ako môžu skreslené presvedčenia a myšlienkové vzorce viesť k negatívnym výsledkom v rôznych oblastiach života. Tieto príklady môžu jednotlivcom pomôcť identifikovať ich vlastné iracionálne myšlienky a pracovať na ich zmene. Tu je niekoľko bežných príkladov iracionálneho myslenia:

V nasledujúcej tabuľke sme uviedli päť bežných typov iracionálnych myšlienok spolu s ich definíciami a príkladmi. Patria k nim kognitívne skreslenia, emocionálne uvažovanie, katastrofizujúce tendencie, negatívne samomluvenie a bežné spúšťače, ktoré môžu tieto typy myšlienok vyvolávať. Ak sa jednotlivci oboznámia s týmito typmi iracionálneho myslenia, môžu začať rozpoznávať, kedy sa do nich zapájajú, a podniknúť kroky na spochybnenie a zmenu týchto myšlienkových vzorcov.

TypDefiníciaPríklad
Kognitívne skresleniaVzory myslenia, ktoré sú nepresné alebo neužitočné"Vždy zlyhám vo všetkom, čo robím"
Emocionálne uvažovanieVeriť, že niečo je pravda, skôr na základe toho, ako to cítite, než na základe dôkazov"Cítim sa ako zlyhávajúci, takže ním musím byť"
Katastrofizujúce tendencieVnímanie situácií ako oveľa horších, než v skutočnosti sú"Ak ma nepovýšia, moja kariéra sa skončila"
Negatívne sebavyjadrovanieKritické alebo tvrdé vyjadrovanie voči sebe samému, ktoré posilňuje negatívne presvedčenie o sebe samom"Som taký hlúpy, že som urobil tú chybu"
Bežné spúšťačeUdalosti alebo okolnosti, ktoré často vedú k iracionálnym myšlienkam alebo správaniuVerejné vystúpenia, ukončenie vzťahov

Rozpoznanie týchto vzorcov je len prvým krokom k tomu, aby ste sa od nich oslobodili. Jednotlivci by sa mali snažiť nahradiť tieto skreslené presvedčenia vyváženejšími presvedčeniami podloženými dôkazmi, kedykoľvek je to možné. Tento proces môže trvať určitý čas, ale v konečnom dôsledku môže viesť k lepším výsledkom v oblasti duševného zdravia a k zlepšeniu kvality života.

Další zajímavosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Go up