Holistické myslenie: Definícia, charakteristiky a príklady

Co je to holistické myšlení

Holistické myslenie je kľúčový koncept, ktorý si v posledných rokoch získal značnú pozornosť, najmä v oblasti psychológie. Je to spôsob chápania a vnímania vecí ako vzájomne prepojených a závislých, a nie ako oddelených entít.

Zahŕňa posudzovanie celého systému alebo prostredia namiesto zamerania sa na jednotlivé časti. Cieľom tohto prístupu je poskytnúť komplexný pohľad na komplexné systémy a zároveň uznať ich rôzne aspekty a interakcie.

Tento druh myslenia nabáda jednotlivcov, aby videli širší obraz a zvážili všetky faktory, ktoré sa na situácii podieľajú. Vyžaduje si integračný pohľad, ktorý zohľadňuje nielen tradičné analytické metódy, ale aj intuíciu, emócie a kreativitu.

Holistický mysliteľ si uvedomuje, že každá časť zohráva podstatnú úlohu vo fungovaní celého systému, a chápe, ako spolu súvisia. Ako taký umožňuje jednotlivcom prijímať informované rozhodnutia na základe dôkladného pochopenia situácií, čo môže viesť k lepším výsledkom pre všetkých zúčastnených.

V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo znamená holistické myslenie, jeho charakteristikami a zručnosťami, ako aj príkladmi jeho uplatnenia v rôznych oblastiach.

Obsah
 1. Čo je holistické myslenie?
  1. Fázy procesu v tomto uvažovaní
 2. Charakteristiky a zručnosti holistického mysliteľa
  1. Cvičenia na nácvik a posilnenie rozvoja holistického myslenia
 3. Príklady holistického myslenia

Čo je holistické myslenie?

Holistické myslenie je spôsob uvažovania, ktorý zahŕňa zvažovanie celého systému alebo kontextu, v ktorom niečo existuje, namiesto toho, aby sa zameriavalo len na jednotlivé časti.

Tento prístup k analýze sa vyznačuje integratívnou a komplexnou povahou, ako aj tým, že sa venuje pozornosť vzájomným súvislostiam a vzájomnej závislosti.

Príklady holistického myslenia možno nájsť v širokom spektre disciplín, od medicíny a environmentalistiky až po ekonómiu a psychológiu.

Fázy procesu v tomto uvažovaní

Proces holistického myslenia zahŕňa niekoľko odlišných fáz, ktoré sú rozhodujúce pre jeho úspešnú realizáciu.

Medzi tieto fázy patria:

 • Identifikácia daného problému alebo otázky.
 • Zhromažďovanie informácií z rôznych zdrojov.
 • Analýza zhromaždených informácií.
 • Syntéza a integrácia týchto informácií do komplexného pochopenia situácie.
 • Prijatie rozhodnutia alebo akcie na základe tohto pochopenia.

Každá z týchto fáz holistického myslenia je rovnako dôležitá, pretože na seba postupne nadväzujú.

Ak sa napríklad nepodarí zhromaždiť všetky relevantné informácie počas druhej fázy členenia procesu, nemusí byť možné ich plne pochopiť a analyzovať počas neskorších fáz.

Podobne bez náležitej analýzy a syntézy údajov počas predchádzajúcich fáz nemusí byť možné prijať informované rozhodnutia alebo prijať vhodné opatrenia na vyriešenie daného problému.

Preto je kritická analýza kľúčová v každej fáze holistického myslenia, aby sa zabezpečil úspech pri dosahovaní požadovaných výsledkov.

Charakteristiky a zručnosti holistického mysliteľa

Rozvíjanie holistického myslenia je v dnešnom komplexnom svete, v ktorom sú vzájomné prepojenia a vzájomná závislosť všadeprítomné, nevyhnutné.

Na posilnenie rozvoja holistického myslenia možno použiť rôzne cvičenia, ktoré sa zameriavajú na pestovanie určitých zručností a charakteristík.

Medzi tieto cvičenia patrí systémové myslenie, kritická reflexia, postupy všímavosti a techniky tvorivého riešenia problémov.

Cvičenia na nácvik a posilnenie rozvoja holistického myslenia

Praktické činnosti, ktoré umožňujú žiakom analyzovať situácie z rôznych uhlov pohľadu, sa ukazujú ako účinné pri výchove všestranného myslenia.

Myšlienkové mapovanie je jednou z takýchto aktivít, ktorá pomáha jednotlivcom vizualizovať komplexné myšlienky a vzťahy medzi nimi. Zahŕňa vytvorenie diagramu, ktorý nelineárnym spôsobom spája rôzne pojmy, myšlienky a informácie. Táto technika podnecuje žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu o danej téme, pretože skúmajú viaceré súvislosti a asociácie medzi rôznymi prvkami.

Ďalším cvičením, ktoré podporuje holistické myslenie, je Tvorivé riešenie problémov. Tento prístup zdôrazňuje dôležitosť vytvárania viacerých riešení problému prostredníctvom zvažovania rôznych perspektív a uhlov pohľadu. Zahŕňa rozdelenie zložitých problémov na menšie zložky, analýzu každej zložky samostatne a ich opätovnú syntézu s cieľom vytvoriť integrované riešenie.

Zapojením sa do tohto procesu si žiaci rozvíjajú schopnosť myslieť systematicky a holisticky a zároveň si zlepšujú svoje interdisciplinárne učebné zručnosti. Celkovo tieto cvičenia poskytujú praktické spôsoby, ako môžu jednotlivci zlepšiť svoje schopnosti holistického myslenia prostredníctvom aktívneho zapojenia sa do riešenia komplexných problémov a rôznych perspektív.

Příklady holistického myšlení

Príklady holistického myslenia

Príkladom koncepcie holistického myslenia je, že jednotlivci môžu uvažovať o vzájomnej prepojenosti rôznych aspektov v situácii a o tom, ako sa navzájom spoločne ovplyvňujú. Reálne uplatnenie tohto myslenia možno vidieť v zdravotníctve, kde lekári môžu brať do úvahy nielen fyzické symptómy, ale aj mentálne a emocionálne faktory, ktoré by mohli prispieť k celkovej pohode pacienta. Tento interdisciplinárny prístup umožňuje vypracovať komplexnejšie a účinnejšie plány liečby.

Okrem toho je ďalším príkladom holistického myslenia tvorivé riešenie problémov. Namiesto toho, aby sa zameriavali výlučne na hľadanie riešenia jedného izolovaného problému, jednotlivci, ktorí praktizujú holistické myslenie, sa pozerajú na širší obraz a zvažujú, ako sú viaceré faktory navzájom prepojené. Tým, že berú do úvahy všetky relevantné informácie a zvažujú potenciálne dôsledky rôznych krokov, sú títo jednotlivci lepšie vybavení na hľadanie udržateľných riešení, ktoré sú prospešné pre všetkých zúčastnených.

Pri rozvíjaní holistického myslenia môžu pomôcť aj praktiky mindfulness, ktoré povzbudzujú jednotlivcov, aby sa sústredili na prítomný okamih a pozorovali svoje myšlienky bez posudzovania, čo vedie k zvýšeniu povedomia a pochopenia vnútorných aj vonkajších vplyvov.

Další zajímavosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Go up