Holistické myšlení: Definice, charakteristiky a příklady

Co je to holistické myšlení

Holistické myšlení je klíčový koncept, který si v posledních letech získal značnou pozornost, zejména v oblasti psychologie. Jedná se o způsob chápání a vnímání věcí jako vzájemně propojených a závislých, nikoli jako oddělených entit.

Zahrnuje uvažování o celém systému nebo prostředí namísto soustředění se na jednotlivé části. Cílem tohoto přístupu je poskytnout komplexní pohled na složité systémy a zároveň uznat jejich různé aspekty a interakce.

Tento druh myšlení podněcuje jednotlivce k tomu, aby viděli širší souvislosti a zvažovali všechny faktory, které se na situaci podílejí. Vyžaduje integrující perspektivu, která zohledňuje nejen tradiční analytické metody, ale také intuici, emoce a kreativitu.

Holistický myslitel si uvědomuje, že každá část hraje zásadní roli ve fungování celého systému, a chápe, jak spolu souvisejí. Jako takový umožňuje jednotlivcům činit informovaná rozhodnutí na základě důkladného pochopení situací, což může vést k lepším výsledkům pro všechny zúčastněné.

V tomto článku se budeme zabývat tím, co znamená holistické myšlení, jeho charakteristikami a dovednostmi a také příklady jeho uplatnění v různých oblastech.

Obsah
 1. Co je to holistické myšlení?
  1. Fáze procesu v tomto uvažování
 2. Charakteristiky a dovednosti holistického myslitele
  1. Cvičení k tréninku a posílení rozvoje holistického myšlení
 3. Příklady holistického myšlení

Co je to holistické myšlení?

Holistické myšlení je způsob uvažování, který zahrnuje zvažování celého systému nebo kontextu, v němž něco existuje, místo aby se zaměřoval pouze na jednotlivé části.

Tento přístup k analýze je charakteristický svou integrující a komplexní povahou a také tím, že věnuje pozornost vzájemným souvislostem a vzájemné závislosti.

Příklady holistického myšlení lze nalézt v celé řadě oborů, od medicíny a environmentálních věd až po ekonomii a psychologii.

Fáze procesu v tomto uvažování

Proces holistického myšlení zahrnuje několik odlišných fází, které jsou rozhodující pro jeho úspěšnou realizaci.

Mezi tyto fáze patří např:

 • Identifikace daného problému nebo otázky.
 • Shromažďování informací z různých zdrojů.
 • Analýza shromážděných informací.
 • Syntéza a integrace těchto informací do komplexního pochopení situace.
 • přijetí rozhodnutí nebo opatření na základě tohoto porozumění.

Každá z těchto fází holistického myšlení je stejně důležitá, protože na sebe postupně navazují.

Pokud se například nepodaří shromáždit všechny relevantní informace během druhé fáze rozdělení procesu, nemusí být možné je plně pochopit a analyzovat během pozdějších fází.

Stejně tak bez řádné analýzy a syntézy údajů v předchozích fázích nemusí být možné učinit informovaná rozhodnutí nebo přijmout vhodná opatření k vyřešení daného problému.

Kritická analýza je proto klíčová v každé fázi holistického myšlení, aby se zajistil úspěch při dosahování požadovaných výsledků.

Charakteristiky a dovednosti holistického myslitele

Rozvoj holistického myšlení je v dnešním složitém světě, kde je všudypřítomná propojenost a vzájemná závislost, nezbytný.

K posílení rozvoje holistického myšlení lze využít různá cvičení, která se zaměřují na kultivaci určitých dovedností a charakteristik.

Mezi tato cvičení patří systémové myšlení, kritická reflexe, praktiky všímavosti a techniky kreativního řešení problémů.

Cvičení k tréninku a posílení rozvoje holistického myšlení

Při výchově všestranného myšlení se osvědčují praktické činnosti, které žákům umožňují analyzovat situace z různých úhlů pohledu.

Jednou z takových aktivit je myšlenkové mapování, které pomáhá jednotlivcům vizualizovat komplexní myšlenky a vztahy mezi nimi. Zahrnuje vytváření diagramu, který nelineárním způsobem propojuje různé pojmy, myšlenky a informace. Tato technika podněcuje studenty k tvořivému a kritickému myšlení o daném tématu, protože zkoumají četné souvislosti a asociace mezi různými prvky.

Dalším cvičením, které podporuje holistické myšlení, je Kreativní řešení problémů. Tento přístup zdůrazňuje důležitost vytváření více řešení problému prostřednictvím zvažování různých perspektiv a úhlů pohledu. Zahrnuje rozdělení složitých problémů na menší složky, analýzu každé složky zvlášť a jejich opětovnou syntézu do uceleného řešení.

Zapojením do tohoto procesu si žáci rozvíjejí schopnost systematického a holistického myšlení a zároveň posilují své dovednosti v oblasti interdisciplinárního učení. Celkově tato cvičení poskytují praktické způsoby, jak mohou jednotlivci posílit své schopnosti holistického myšlení prostřednictvím aktivního zapojení do řešení složitých problémů a různých perspektiv.

Příklady holistického myšlení

Příklady holistického myšlení

Příkladem konceptu holistického myšlení může být to, že jednotlivci uvažují o vzájemném propojení různých aspektů v dané situaci a o tom, jak se vzájemně společně ovlivňují. Reálnou aplikaci tohoto myšlení lze vidět ve zdravotnictví, kde lékaři mohou brát v úvahu nejen fyzické příznaky, ale také duševní a emocionální faktory, které by mohly přispět k celkové pohodě pacienta. Tento interdisciplinární přístup umožňuje vytvářet komplexnější a účinnější léčebné plány.

Kromě toho je dalším příkladem holistického myšlení kreativní řešení problémů. Namísto toho, aby se soustředili pouze na hledání řešení jednoho izolovaného problému, se jedinci, kteří praktikují holistické myšlení, dívají na širší souvislosti a zvažují, jak je více faktorů vzájemně propojeno. Tím, že berou v úvahu všechny relevantní informace a zvažují možné důsledky různých kroků, jsou tito jedinci lépe vybaveni k nalezení udržitelných řešení, která jsou přínosná pro všechny zúčastněné.

K rozvoji holistického myšlení mohou přispět také praktiky mindfulness, které podporují jedince v tom, aby se soustředili na přítomný okamžik a pozorovali své myšlenky bez posuzování, což vede k většímu uvědomění a pochopení vnitřních i vnějších vlivů.

Další zajímavosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Go up